• +420 737 124 191
 • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 16.00 hod
Notářská činnost
Právní služby

Notářská činnost

Notářské zápisy o právních jednáních

Ve formě notářského zápisu můžete sepsat většinu smluv či jednostranných právních úkonů. Smlouva ve formě notářského zápisu je povinná či vhodná:

 • při modifikaci společného jmění manželů
 • založení společností
 • dohody o přímé vykonatelnosti závazků
 • právní úkony těch, kteří nemohou číst a psát
 • zástavní smlouva na věci movité a věci nemovité nezapisované do katastru nemovitostí
 • listina o ustanovení správce dědictví
 • závěť či vydědění
 • ostatní případy, kdy tak předepisují právní předpisy.

 Notářské zápisy – osvědčení právně významných skutečností

Notář osvědčuje různé procesy, skutkové děje, prohlášení a stav věcí, a o tomto sepisuje notářské zápisy.

Nejčastější tipy osvědčení:

 • osvědčení o tom, že někdo něco prohlásil
 • osvědčení o průběhu jednání orgánů právnických osob, zejména o průběhu valných hromad
 • osvědčení o stavu věci
 • osvědčení o losování

 Notářské zápisy o rozhodnutí orgánu právnické osoby (valné hromady)

Notář sepíše tento zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, pokud zvláštní právní předpis pořízení takového notářského zápisu vyžaduje, nebo pokud je rozhodováno o skutečnostech zapisovaných do veřejných rejstříků. V praxi se jedná zejména o notářské zápisy o rozhodnutí valných hromad společností.

Notářský zápis je možné sepsat mimo jiné o těchto rozhodnutích:

 • o odvolání a jmenování jednatele či jiných orgánů společnosti
 • o zvýšení či snížení základního kapitálu
 • o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny, popřípadě stanov, zejména změna názvu společnosti, změna sídla, či změna předmětu podnikání
 • o rozdělení obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o schválení převodu obchodního podílu u společnosti s ručením omezeným
 • o zrušení společnosti s likvidací
 • o schválení fúze, rozdělení, či jiných druzích přeměn

Ověřování, osvědčování a výpisy

Ověřování pravosti Vašeho podpisu (legalizaci) a shodu opisu nebo kopie listiny s originálem (vidimaci) Vám rádi provedeme na počkání, bez nutnosti se objednat. Stejně tak i dále uvedené výpisy z rejstříků veřejných evidencí.

Notář jako součást systému Czech point vydává mimo jiné ověřené:

 • výpisy z katastru nemovitostí
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • výpisy z živnostenského rejstříku
 • výpisy z rejstříku trestů
 • výpisy ze stavu bodů v registru řidičů

a dále provádí autorizovanou konverzi dokumentů. Konverzi dokumentů doporučujeme provést zejména u důležitých dokumentů, které Vám byly doručeny do datové schránky.

Úschovy

Způsobem, jak spolehlivě zajistit bezpečnost plateb je notářská úschova. Podstatou úschovy je, že peněžitá částka sloužící jako plnění ze smlouvy je složena u notáře dokud nejsou naplněny smluvní podmínky pro výplatu této částky (například došlo k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí, předání věci a podobně).

Největší výhodou notářské úschovy je, že činí transakci bezpečnou pro obě strany. Příkladem může být kupní smlouva, kde prodávající má jistotu, že své peníze obdrží, a zároveň kupující ví, že peněžní částka nebude vyplacena, dokud mu prodávající nedodá kupovanou věc. Tento institut je obzvlášť vhodný pro převody nemovitostí.

Dále též notář provádí úschovy závětí, cenných papírů a dalších listin, s tím, že je kdykoliv na požádání vydá žadateli o úschovu.

Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz