• +420 737 124 191
 • notar@notar-hron.cz
Dnes otevřeno od 8.00 do 16.00 hod
Smlouvy
Právní služby

Smlouvy

Kupní, darovací a směnné

Budete-li chtít věc koupit, prodat, darovat či směnit, připravíme Vám kompletní smluvní dokumentaci včetně všech listin s převodem souvisejících. Podléhá-li převod vlastnictví nějaké evidenci (katastr nemovitostí, rejstřík letadel, atd.), zařídíme kompletně vše, co je k převodu vlastnictví potřeba, včetně zastupování před katastrem nemovitostí či jiným příslušným úřadem.

Služebnosti (věcná břemena)

Na základě smlouvy lze zřídit k vlastní věci právo třetí osoby. Nejčastěji bývá zřizované právo užívání (bydlení) domu či bytu, popřípadě právo užívat pozemek. Toto ujednání může být součástí kupní či darovací smlouvy, popřípadě může být obsaženo ve smlouvě samostatné. Opět Vám zajistíme kompletní smluvní dokumentaci včetně zastupování před katastrem nemovitostí či jiným příslušným úřadem.

Ostatní smlouvy a právní jednání

Občanům či podnikatelům připravíme různorodé smlouvy dle konkrétních požadavků, zejména:

 • kupní smlouvy,
 • smlouvy o zápůjčce či úvěru
 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o výkonu funkce orgánu společnosti
 • smlouvy o tichém společenství
 • smlouvy licenční
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o úvěru
 • smlouvy o výpůjčce (věci movité jako automobil, vybavení domácnosti)
 • dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • uznání dluhu
 • postoupení pohledávky
 • změny v osobě dlužníka či věřitele
 • dohody o splátkách
 • smlouvy o smlouvách budoucích

Na Vaše přání dokážeme zpracovat i méně obvyklé právní úkony, případně doporučíme vhodného odborníka na danou právní problematiku.

Majetkové smlouvy mezi manželi

Do společného jmění manželů patří majetek a závazky, které získali manželé společně nebo některý z nich za dobu trvání manželství. Chcete-li se odchýlit od zákonné úpravy společného jmění manželů, můžete své společné jmění zúžit nebo rozšířit. Obdobnou úpravu si můžete dohodnout ještě před uzavřením manželství v tzv. předmanželské smlouvě.

Manželská smlouva musí být podle zákona sepsaná notářským zápisem. Zpracujeme Vám všechny tipy smluv měnící rozsah společného jmění manželů, včetně sjednání režimu oddělených jmění.

Zajištění a utvrzení závazků

Důležité závazky vyplývající především ze smluv je vždy dobré nějakým způsobem zajistit. Vždy posoudíme konkrétní situaci a buď zapracujeme zajištění závazku do smlouvy hlavní, nebo vypracujeme speciální zajišťovací smlouvu.

Nejčastěji používané zajišťovací instituty:

 • zástavní právo
 • úschova peněz
 • přímá vykonatelnost závazku
 • smluvní pokuta
 • úroky z prodlení
 • ručitelský závazek
 • přistoupení k dluhu
 • zajišťovací převod práva
 • uznání dluhu
 • zajištění směnkou

Samozřejmě je možné zkombinovat různé způsoby zajištění Vašich pohledávek, vhodný a vyvážený způsob Vám doporučíme s ohledem na konkrétní situaci.

Dohody o narovnání

Pokud máte s třetí stranou právní spor, ale jste připraveni řešit věc smírně, nabízíme Vám kompletní zajištění dohody o narovnání Vašich práv a povinností. Dohodneme vhodný termín jednání, na něm Vám notář sdělí právní posouzení vašeho sporu včetně posouzení Vašich šancí u případného soudu a pokusí se Vás dovést ke kompromisnímu řešení, které bude nejméně zatěžující pro obě strany. Na závěr bude vyhotovena dohoda o narovnání. Ta může mít formu notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti a povinnosti z ní vyplývající budou vymahatelné přímo v exekuci.

Notářské zápisy umožňující exekuci

V našem právním systému je nejjistějším a současně nejrychlejším prostředkem, jak zajistit splnění závazku, notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti. V případě, že osoba povinná nesplní závazek vyplývající z tohoto notářského zápisu, lze na jeho základě nařídit přímo exekuci.

Sepsání těchto notářských zápisů je vhodné využívat preventivně vždy, když dluh vzniká (například půjčují se peníze), v té době je totiž dlužník ochoten notářský zápis podepsat, později to již může odmítnout.

Jaké jsou hlavní výhody těchto notářských zápisů?

 • Časová úspora. Při nesplnění dluhu ho lze okamžitě použít pro nařízení exekuce.
 • Finanční úspora spočívající v tom, že v případě podání žaloby na splnění dluhu se musí hradit soudní poplatek, který je násobně vyšší než poplatek za sepis notářského zápisu.
Velké logo
Kancelář

Nádražní 238/7
682 01 Vyškov

+420 737 124 191
notar@notar-hron.cz
www.notar-hron.cz